Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani http://s-adventure.com/ so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno stranjo upravlja podjetje SKICA 5 d.o.o., Bernardinska reber 8, 6320 Portorož – Portorose (v nadaljevanju »ponudnik«). Podjetje je vpisano v sodni register dne 18. 10. 2012 registrski organ je Okrožno sodišče v Kopru, matična številka podjetja je 6245277000, direktor podjetja je Starčič Gregor.
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta SKICA 5 d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«) in naročnik, ki se prijavlja na storitev preko spletne strani http://s-adventure.com/, ki je v lasti podjetja SKICA 5 d.o.o. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je naročnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil storitev. Z določili splošnih pogojev se naročnik lahko seznani na spletni strani http://s-adventure.com/.

Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo storitev.

Ti splošni pogoji ne veljajo za najem avtomobilov, plovil, drugih prevoznih sredstev in ostale opreme ponudnikov storitev, kjer je podjetje SKICA 5 d.o.o. posrednik. V tem primeru naročnika zavezujejo splošni pogoji ponudnikov in zakonodaja na tem področju.

PRIJAVA IN POGODBA

Na storitev se naročnik lahko prijavi preko spletnega mesta http://s-adventure.com/. Program storitev velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se naročnik pisno prijavi na izbrano storitev. Ob prijavi naročnik prejme dokument podjetja SKICA 5 d.o.o. (avansni račun), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročeni storitvi. Naročnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku enega dneva po njegovi izdaji. S plačilom prvega obroka (avans) se šteje, da je pogodba sklenjena. Naročnik je dolžan ob prijavi navesti zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program storitev ter izvršiti plačilo v skladu z določbami teh splošnih pogojev. V primeru, da naročnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava naročnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi v skladu z določili o odpovedi storitev naročnika. Za zavezujočo prijavo se poleg plačanega 1. obroka. z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov šteje, da je pogodba sklenjena in je naročnik ob morebitni odpovedi storitev dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o odpovedi storitev s strani naročnika.

Ponudnik je v skladu s pogodbo dolžen naročniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu storitev in skrbeti za pravice in interese naročnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Naročnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Ponudnik ima pravico zavrniti prijavo naročnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma jih lahko ne bi izpolnjeval tekom izvajanja storitev.
PRIJAVNINA IN VARŠČINA

Ponudnik za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe v višini 20 % bruto cene ponudbe. Ponudnik lahko za posamezno storitev določi drugačne rezervacijske stroške.

V primeru personaliziranih storitev in ponudb lahko ponudnik zaračuna naročniku dodatnih 100,00EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe:
• če naročnik ponudbo sprejme se ti stroški odštejejo od končne cene ponudbe;
• Če naročnik ne sprejme ponudbe, se varščina ne vrača.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvrši vplačilo neposredno pri ponudniku, oziroma ko ponudnik prejme plačilo na transakcijski račun. Naročnik ob prijavi plača 20 % bruto cene ponudbe – akontacije plačila. Preostali del naročnik plača najmanj 10 dni pred začetkom storitve, v kolikor ni na dokumentu ponudnika (pogodba, račun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če naročnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved storitev in se smiselno uporabijo določila o odpovedi storitev naročnika.

Naročnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu ponudnika, ponudnik pa se obvezuje vrniti naročniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

Ponudnik lahko v programu določi, da naročnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (»obvezno doplačilo na kraju samem«). V tem primeru ponudnik ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja naročnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

CENE

Cene storitev so določene s programom ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, ki so navedene v programu storitev. Za naročnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko ponudnik to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali zaradi sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno storitev. V primeru spremembe cene iz tega naslova ponudnik o tem najkasneje 2 dni pred odhodom pisno obvesti naročnika, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je naročnik dolžan plačati pred pričetkom storitev.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 % cene storitev, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo ponudnik naročniku vrnila vplačani znesek.

Prav tako ponudnik v programu storitev določi izhodiščno ceno pri določenem številu naročnikov, ki se lahko spremeni, v kolikor se za storitev prijavi manjše število naročnikov. Ponudnik v programu navede to dodatno ceno v obliki »obveznega doplačila v primeru velikosti skupine od/do oseb«. Ob prijavi ponudnik naročniku zaračuna izhodiščno ceno storitev. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz naslova »manjše skupine«, naročnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno storitev (posebna prehrana, druga doplačila po želji …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (druga doplačila ipd.), zato jih naročnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so v programu razpisane posebne storitve, naročnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob prijavi na storitev. Med storitvijo naročnik doplača posebne storitve ponudniku v kraju, kjer se storitev opravlja, če je med storitvijo to še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

NAROČNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED STORITEV

Naročnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve ipd.) po njeni sklenitvi, ponudnik pa je dolžan preveriti, če je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo lahko zaračuna ponudnik naročniku administrativne stroške v višini 30,00 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški, jih je naročnik dolžan poravnati.

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev direktno priponudniku. V primeru, ko naročnik odpove storitev, ima ponudnik pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do začetka storitve.

V vsakem primeru ponudnik naročniku zaračuna akontacijo v višini 100,00 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

Za enodnevne storitve:
• odpoved do 30 dni pred začetkom storitve, 10 % cene,
• odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom storitve, 20 % cene,
• odpoved 21 do 15 dni pred začetkom storitve,, 30 % cene,
• odpoved 14 do 8 dni pred začetkom storitve, 50 % cene,
• odpoved 7 dni do na dan začetka storitve, 100 % cene.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko drugačni, kadar to narekujejo pogoji organiziranja storitev, torej ki jih ponudniku narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.

Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če so navedeni v programu storitev ali pogodbi.

Ob odpovedi storitev pred odhodom naročnik poda pisno odpoved oziroma podpiše odpovedni dokument, ki mu ga izda ponudnik. Če naročnik zavrne podpis ali potrditev tega dokumenta, se šteje, da storitev ni odpovedal. Med storitvijo lahko naročnik prekine storitev na svojo željo. Če naročnik prekine storitev, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor naročnik med storitvijo po svoji želji spremeni program, ki je sestavni del pogodbe s ponudnikom, se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe med storitvijo. V tem primeru je naročnik odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ponudnika zaradi nepravilno opravljene storitve, naročnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Ponudnik oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred storitvijo ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi naročnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Ponudnik v tem primeru ravna po določilih o odpovedi naročnika.

Ponudnik ima pravico med storitvijo zahtevati od naročnika, da prekine storitev s skupino, če ne poskrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih in njegovo izločitev zahteva skupina. Ponudnik v tem primeru ravna po določilih o odpovedi naročnika.

Ponudnik bo uveljavljal vso škodo, ki jo je med trajanjem izvajanja storitev povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.

Višina stroškov odpovedi storitev v primeru, da ponudnik ni organizator storitve, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED STORITVE

Ponudnik si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi storitev, če se na storitev ne prijavi minimalno potrebno število udeležencev, ki je navedeno v programu storitve.

Ponudnik naročnika obvesti o odstopu pogodbe, če se ni prijavilo minimalno število udeležencev, najkasneje 2 dni (48 ur) pred začetkom storitev, ki traja 1 dan.

V primerih, ko ponudnik izrecno pisno jamči izvajanje, ne more odpovedati storitve, razen če se prijavi manj kot je v programu predvideno najmanjše število udeležencev storitve.

Ponudnik si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ponudnika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Ponudnik lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom, predvsem če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu udeležencev ali njihovi starosti, oziroma je med storitvijo prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi storitve zaradi nastopa višje sile ter pravico do spremembe storitve, če se spremenijo pogoji za storitev (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organizirana storitev, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ponudnik ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Odgovornost ponudnika je omejena zgolj na ne izvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Ponudnik ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Ponudnik ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko naročniku zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da ponudnik odpove storitev, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene, nima pa pravice do povračila stroškov, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa ponudnik naročnika nemudoma obvesti.

POTNI DOKUMENTI

Naročnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v državo. Naročnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na ZADNJI dan storitev! Ponudnik za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev storitev za udeležence storitev iz tega naslova ne odgovarja.

Naročnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za državo zahtevani. Če naročnik te obveznosti ne izpolni, ponudnik ravna po določilih o odpovedi storitev s stani naročnika. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške naročnik sam.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je naročnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci storitev v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev storitev drugim udeležencem, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem naročnik sam.

Če naročnik med storitvijo izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje storitve ali za vrnitev v domovino, si naročnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora naročnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti storitev, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačane cene storitev ali do povrnitve stroškov.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Ponudnik ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev storitev s strani naročnika zaradi nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Naročnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav storitve. Če zaradi nespoštovanja predpisov naročnik ne bi mogel nadaljevati, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem drugim udeležencem storitve.

PRTLJAGA

Ponudnik ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje prtljage udeležencev ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage udeleženec sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, smuči, glasbeni inštrumenti ipd.) mora naročnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili prevoznika, v kolikor v programu storitev ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi naročnik sam.

Pri prevozu ima naročnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača naročnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih prevoznika.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih naročnik dobi ne obvezujejo ponudnika bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna ponudba, račun in pogodba, pisna informacija ali pisna razlaga.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Naročnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku ponudnika na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer slabo pripravljena jed), naročnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti predstavniku ponudnika, se šteje, da se je naročnik strinjal s tako storitvijo in s tem je izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Naročnik lahko vloži pisno reklamacijo v roku enega mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer ponudnik le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo naročnika, gostinca, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik uveljavlja svoj zahtevek.

Ponudnik je dolžan pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma če naročnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je ponudnik dolžen po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je ponudnik dolžan raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler ponudnik ne odloči o pritožbi, se naročnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Višina odškodnine je omejena z višino cene vplačanega storitve oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima ponudnik pravico do odpovedi storitev ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Ne glede na vloženo reklamacijo je naročnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun naročnika.

ODGOVORNOST ZA TOČNOST LETALSKIH PREVOZNIKOV

Ponudnik ne odgovarja za točnost letalskih prevozov na rednih ali izrednih poletih in tudi ne za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja naročnikov, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da letalska družba odpove let še pred pričetkom storitve, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene storitve.

UPORABA PODATKOV

Ponudnik vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik vse pridobljene podatke o naročnikih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov, dostopno na http://s-adventure.com/.

ODGOVORNOST

S plačilom računa storitev ponudnika naročnik:
– sprejema pogoje varstva osebnih podatkov;
– sprejema odgovornost za udeležene na storitvi ter imetje;
– ne skriva zdravstvenih težav, ki bi lahko preprečila sodelovanje udeležencev na storitvi;
– v primeru, če se pojavijo težave bo le te sporočila predstavniku;
– se zaveda odgovornosti in možnih posledic udeležbe na storitvah;

Ponudnik in ostale osebe, ki sodelujejo s podjetjem nikakor ne odgovarjajo za: telesne poškodbe, poškodbo opreme in imetja posameznika, poškodbo sposojene opreme, ostala oprema za izvedbo izleta/aktivnosti, vozila, ostalih poškodbo med storitvijo …

KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.